Fundusze Europejskie Program Inteligentny Rozwój

  1. Umowa zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 1.1 Programu  Operacyjnego INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

  2. Tytuł projektu: : Opracowanie innowacyjnej technologii odlewania odpowiedzialnych elementów rurociągów gazowych baterii koksowniczych z zastosowaniem metod materiało- i energooszczędnych.

  3. Koszty ogółem projektu: 762 123,00 PLN

  4. Kwota dofinansowania: 453 461,60 PLN

Krótki opis projektu

W ostatnich latach Z.O. Modelform dokonał znaczącej modernizacji odlewni. Zakupił i zainstalował w odlewni dwie mieszarko-nasypywarki, kratę wstrząsową do wybijania odlewów i system regeneracji zużytych mas formierskich dla odzyskiwania osnowy masy. Aktualnie odlewnia produkuje odlewy ze staliwa i żeliwa szarego. Dla rozszerzenia zakresu produkowanych tworzyw i asortymentów odlewów Politechnika Krakowska wspólnie z Z.O. Modelform podjęły zadanie opracowania innowacyjnej technologii produkcji odlewów z żeliwa sferoidalnego dla rurociągów gazowych baterii koksowniczych, przemysłu maszynowego i energetyki. Dotychczas odlewy te były produkowane z żeliwa szarego klasy ZL250.
Działania B+R będą dotyczyły opracowania procesu technologicznego zapewniającego produkcję wyrobów trwalszych, niezawodnych, o lepszych właściwościach użytkowych i wytrzymałościowych. Przewiduje się że, uruchomienie produkcji nowych asortymentów odlewów zostanie poprzedzone kompleksowymi badaniami symulującymi proces odlewania. W układach zasilania odlewów będą zastosowane nadlewy w otulinach egzotermicznych co w znacznym stopniu ograniczy zużycie ciekłego metalu. Wykonane podczas prób testowe odlewy zostaną poddane wszechstronnym badaniom z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod, między innymi rentgenowskiej tomografii komputerowej. Cechy ulepszonych wyrobów w zakresie jakości, funkcjonalności i właściwości użytkowych pozwolą na uzyskanie przewagi konkurencyjnej nad podobnymi wyrobami innych dostawców.

Identyfikacja potrzeby rynkowej

W ostatnich latach obserwuje się intensywny wzrost produkcji odlewów z żeliwa sferoidalnego. Szereg zapytań ofertowych napływających do zakładu świadczy o dużym
zapotrzebowaniu na odlewy z tego tworzywa, zarówno w celu zaspokojenia potrzeb remontowych klientów, jak również do konstrukcji nowych maszyn i urządzeń dla różnych gałęzi przemysłu. Dla pozyskania zamówień na te odlewy zakład musi zastosować rozwiązania technologiczne zapewniające wysoką jakość odlewów przy znacznie zredukowanych kosztach ich wykonania. Ze względu na doskonałe właściwości mechaniczne żeliwo sferoidalne może w znacznym stopniu zastąpić wyroby ze staliwa, jak również z żeliwa szarego. W stosunku do żeliwa szarego, żeliwo sferoidalne charakteryzuje się znacznie większymi właściwościami wytrzymałościowymi, a jednocześnie jest tworzywem plastycznym – wydłużenie przyjmuje wartości od 2% do nawet 22% w zależności od gatunku.

Charakterystyka rynku docelowego

Przewiduje się podjęcie produkcji odlewów z żeliwa sferoidalnego w gatunkach EN-GJS-400-15, EN-GJS-500-07, EN-GJS-600-03, gdyż na te tworzywa jest najwięcej zapytań ofertowych. Docelowo odlewy będą produkowane dla przemysłu koksowniczego jako elementy rurociągów gazowych baterii koksowniczych, maszynowego i energetyki. Aktualnie odlewnia Z.O. Modelform produkuje około 150 Mg/rok odlewów z żeliwa szarego ZL 250, stanowiących elementy rurociągów gazowych, baterii koksowniczych co stanowi około 1% zapotrzebowania rynkowego odlewów wykorzystywanych dla celów remontowych. Wdrożenie nowego procesu i uruchomienie produkcji tych odlewów z żeliwa sferoidalnego w ilości 300 – 350 Mg/rok umożliwi co najmniej dwukrotne zwiększenie udziału w zapotrzebowaniu rynkowym przemysłu koksowniczego. Rozszerzenie zakresu produkowanych tworzyw o żeliwo sferoidalne umożliwi odlewni pozyskanie nowych klientów z branży przemysłu maszynowego i energetycznego